หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ต่างกันอย่างไรและทำอะไร
 

ผู้มีความรู้ทั้งหลายช่วยอธิบายเพื่อเป็นวิทยาทานหน่อยครับ บางทีก็เห็นอบต.ไปทำนา เห็นกำนันไปไล่ที่บ้าง ผู้ใหญ่บ้านไปปลูกออ้ยบ้าง บุคคลที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้เป็นข้าราชการหรือไม่ประการใด อาจจะถามกันแบบไม่มีหลักฐานเอาไว้ว่างๆลงหลักฐานให้ดูจริงๆบุคคลเหล่านี้น่าจะได้ชื่อเป็นผู้ให้บริการประชาชนนะเท่าที่มีความรู้นิดหน่อย ลองๆถามตัวเองดูนะครับเผื่อจะทำหน้าที่ได้ดีขึ้น

เขียนโดย   คุณ ผู้หันหลังให้สังคม

วันที่ 17 มิ.ย. 2553 เวลา 12.24 น. [ IP : 110.49.204.48 ]  
 

11

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 26 มิ.ย. 2553 เวลา 23.06 น. [ IP : 119.42.78.20 ]  
 

อบต เป็นตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น    * * * กสองอันเป็นของส่วนภูมิภาค
อบตรับผิดชอบต่อประชาชนที่เลือเขาเข้ามาทำงาน
แต่ * * * กสองรับผิดชอบต่อกระทรวงมหาดไทยผ่านนายอำเภอ
ส่วนที่พวกเค้ายังประกอบอาชีพเดินนั้นเป้นเพราะว่า
กำนันและผู้ใหญ่บ้านนั้นมีเงินเดือนที่น้อยมากไม่พอเลี้ยงดูครอบครัวและภาระงานจากส่วนกลางก้มีน้อย
ส่วน อบตทุกคนมีงานประจำก่อนมาเป็นทั้งนั้น  แล้วพอลงสมัครได้เป็น อบตก็รับงานหลวงเป็นงานเสริม แต่งานเดิมเป็นงานหลักแทน  แต่ก็มีบางคนที่รับงานหลัวงเป็นงานหลักแต่ก็ไม่ได้ทิ้งงานเดิมเพราะ งานเดิมเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าตำแหน่ง อบต สอง ปีไง

เขียนโดย   คุณ mydear nu

วันที่ 26 มิ.ย. 2553 เวลา 23.16 น. [ IP : 119.42.78.20 ]  
 

เชื่อแล้ว

เขียนโดย   คุณ ดูเขา

วันที่ 2 ก.ค. 2553 เวลา 17.00 น. [ IP : 125.24.25.197 ]  
 

ฟังดูก็พอมีเเหตุผล แต่ยังมีความเสียสละน้อยไปในกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นข้าราชการ

เขียนโดย   คุณ หันหลังให้สังคม

วันที่ 4 ก.ค. 2553 เวลา 22.49 น. [ IP : 110.49.204.1 ]  
 
 

ลองฟังเรื่องจริงของโลกที่มีอยู่ในสังคมของมนุษย์ที่ทุกคนต้องประสบด้วยกันทั้งนั้นอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบต่างกันที่ใครจะประสบมากประสบน้อยช้าหรือเร็ว เพื่อจะได้รู้เท่าทันจนอาจสามารถฝึกยกระดับปรับตัวปรับจิตใจมิให้หวั่นไหวไปตามอำนาจของมัน จนหาความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้ ความจริงหรือธรรมชาติของโลกมี 8 ชนิดแบ่งเป็น 2 ฝ่ายและมีความหมายตรงกันข้ามมีดังนี้
* 4 ฝ่ายที่มนุษย์พอใจคือ
1. ได้ลาภ หมายความว่า ได้ผลประโยชน์ ได้ทรัพย์สินเงินทอง ได้ลูกได * * *  ได้บ้านเรือน ได้ที่ดินเรือกสวนไร่นา..
2. ได้ยศ หมายความว่า ได้รับแต่งตั้งให้มีฐานันดรสูงขึ้น ได้ตำแหน่ง ได้อำนาจ ได้เป็นโตเป็นใหญ่..
3. ได้รับสรรเสริญ หมายความว่า ได้ยินได้ฟังคำชมเชย คำยกยอ คำสดุดีที่คนอื่นให้เรา..
4. ได้สุข หมายความว่า ได้ความสบายกาย ใจ ความบันเทิง..
* 4 ฝ่ายที่มนุษย์ไม่พอใจก็คือตรงกันข้ามกับ 4 ข้อแรก
สรุป:ทั้งสองฝ่ายนี้เป็นของมีอยู่ในโลก เพราะมันเป็นเรื่องของโลก ใครก็ตามที่อยู่ในโลกนี้เป็นต้องถูกกระทบทุกคนไม่มียกเว้น นี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเด้อครับเด้อ

เขียนโดย   คุณ ผู้หันหลังให้สังคม

วันที่ 6 ก.ค. 2553 เวลา 10.13 น. [ IP : 110.49.204.8 ]  
 

พวกเอมเปลียมชาวบ้าน  แดกงบประมาน

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 20 ส.ค. 2553 เวลา 01.43 น. [ IP : 124.121.238.48 ]  
 

สมาชิกสภา อบต. มีหน้าที่ (มาตรา 46)
1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.
2) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเพื่อการบริหารกิจการต่างๆและข้อบัญญัติงบประมาณ
3) ควบคุมการบริหารงานของ นายกและคณะผู้บริหารฯ ให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนฯ
4) เข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามสมัยประชุม และนำปัญหาของท้องถิ่นมาพิจารณาหรือ
ออกข้อบัญญัติเพื่อป้องกัน ควบคุม ดูแลให้ท้องถิ่นเกิดความสงบเรียบร้อย
บทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1.อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน
2.  สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่
3.  ประสานหรืออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.  รับฟังปัญหา และนำความเดือดร้อน ทุกข์สุข และความต้องการที่จำเป็น ของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ
5.  ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการของส่วนราชาร หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.  ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนำ
7.  อบรมหรือชี้แจง ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร
8.  แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์ เพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
9.  จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
สรุป   สมาชิกอบต.หรือ ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนเหมือนกันต้องกินต้องใช้จะมัวรอแต่เงินเดือนคงจะไม่ไหวต้องมีอาชีพเสริมกันบ้าง ไม่ได้มีกฏหมายข้อใดที่ไม่ให้สมาชิกอบต.หรือ ผู้ใหญ่บ้านไปทำนาหรือปลูกอ้อยนี่ในเมื่อเป็นอาชีพที่สุจริต ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกอบต.หรือผู้ใหญ่บ้านเป็นทาสของประชาชนไปซะทุกเรื่องคุณผู้หันหลังให้สังคมกรุณาเข้าใจใหม่ด้วยก็เพราะมัวแต่หันหลังให้สังคมอยู่นะซิจึงมีรู้ว่าสังคมเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้ว....BYE

เขียนโดย   คุณ ชมรมคนรักสมาชิกอบต.และผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 21 ส.ค. 2553 เวลา 12.19 น. [ IP : 125.26.21.194 ]  
 

รู้แล้วได้ทำหน้าที่บ้างปะ

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 30 ส.ค. 2553 เวลา 15.03 น. [ IP : 1.46.25.222 ]  
 

เจตนาที่ถามไม่ได้หมายควาวมว่าไม่ให้พวกท่านกินอะไร หรือมีอาชีพเสริมอะไรไม่ได้ และก็ไม่ได้ให้พวกท่านมาเป็นทาสหรอกครับเท่าทีรู้น่าจะเป็นพวกท่านเองที่ประสงค์จะเข้ามารับใช้ ก็นึกว่าท่านๆมีอุดมการณ์จริง และการแสดงวาทะของท่านออกแนวดุดันไปหน่อยนะ ใจเย็นๆแล้วลองพิจารณา ....

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 30 ส.ค. 2553 เวลา 15.12 น. [ IP : 1.46.25.222 ]  
 

แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่รู้หน้าที่ แล้วคุณละเวลาที่ทางการเขาให้มีส่วนร่วมคุณเคยบ้างใหมเวลาเขาประกาศให้ไปประชุมทีไม่เคยมีส่วนร่วม , ให้ไปประชุมประชาคมเพื่อที่จัดทำแผนพัฒนาตำบลทีเคยมีส่วนร่วมกับเขาไหม แต่เวลาเขาประกาศให้ไปรับของแจกนี่ร้สึกว่าจะไปก่อนคนอื่นเลย ก็ในใจคุณคิดแต่จะโกงกินนะซิถึงคิดว่าคนอืนจะคิดเหมือนคุณนะแต่คุณคงทำได้แค่คิดนั่นแหละถึงลงสมัครไปกี่ครั้งก็ไม่มีคนเลือกคนหันหลังให้สังคมหรอก

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 31 ส.ค. 2553 เวลา 18.01 น. [ IP : 125.26.2.205 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)     2      3   
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2551
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-887-110 โทรสาร : 056-887-110
จำนวนผู้เข้าชม 12,043,693 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com