หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 

 
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
 
พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
 
พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
พัฒนาทรัพยากรดินที่ใช้เพื่อการเกษตร
 

 
 
พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ
 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

 
 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
 
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
 
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
 
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ
 

 
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2551
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-887-110 โทรสาร : 056-887-110
จำนวนผู้เข้าชม 12,043,690 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com