หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
"ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่เปิน
วัดปางสัก ศาสนสถานศิลปะจากไม้สักอันวิจิตร
นายวีรพันธ์ ทับทิมศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์
นายประครอง คุณประทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5

ผ้าฝ้าย ไหมทอมือ
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
     
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ค่ะ
   
 
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง [ 31 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 85 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 4 รายการ [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
 
อบต.หนองปลิง [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก (อาคารโรงจอดรถ) บ [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบรรจง [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภั [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นครสวรรค์ออก ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนครสวรรค์ออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองพิกุล ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล LPA ประจำปี [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3382 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3381 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบ [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3380 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (L [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3379 เรื่อง การจัดกิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรีย [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3378 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเ [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงปลาทู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้า [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3377 เรื่อง แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงปลาทู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้าน [ 28 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
    
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945  [ 25 ก.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2932  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2943  [ 24 ก.ย. 2563 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2939  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2931  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการเข้ารับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
 
 
 
 


 
เขื่อนคลองโพธิ์ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2554 (25 ก.ย. 2563)    อ่าน 4297  ตอบ 22  
วัดพนาสวรนค์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ โทร088 8815897 (29 มิ.ย. 2563)    อ่าน 33  ตอบ 0  
พญานาคราชอนันตมหาเศรษฐีศรีสวรรค์ วัดพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (29 มิ.ย. 2563)    อ่าน 432  ตอบ 8  
สมัคร Royal1688 (28 เม.ย. 2563)    อ่าน 45  ตอบ 0  
Smart CCTV By TOT (23 เม.ย. 2563)    อ่าน 48  ตอบ 0  
โต๊ะจีน คุณภาพ ราคาถูก นครสวรรค์ ฟรีดนตรี คาราโอเกะ อาหารไม่พอเติมได้ (18 เม.ย. 2563)    อ่าน 4265  ตอบ 1  
สอบถามรับโอนย้าย (9 ม.ค. 2563)    อ่าน 84  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 พ.ย. 2562)    อ่าน 101000  ตอบ 533  
อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ต่างกันอย่างไรและทำอะไร (5 พ.ค. 2562)    อ่าน 28110  ตอบ 23  
ถนนสวยแต่พังไวมาก (25 เม.ย. 2562)    อ่าน 336  ตอบ 0  
ทอดกฐินวัดลานชัยฯ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 27 ตค 2561 https://www.youtube.com/wa (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 468  ตอบ 2  
ตามหาคน (4 ส.ค. 2561)    อ่าน 592  ตอบ 1  
พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ อกเล็ก (ลั่นทม) กรุศรีสวัสด์ กรุเก่า กาญจนบุรี (13 พ.ค. 2561)    อ่าน 2765  ตอบ 9  
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะมูลฝอย โปรแกรมพัสดุ (28 ธ.ค. 2560)    อ่าน 811  ตอบ 0  
โปรแกรประปา โปรแกรมขยะมูลฝอย โปรแกรมพัสดุ (28 ธ.ค. 2560)    อ่าน 2206  ตอบ 0  
สอบถามเกี่ยวกับการสมัครงาน (25 ธ.ค. 2560)    อ่าน 3578  ตอบ 10  
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 766  ตอบ 0  
รถเก็บขยะหายไปไหน (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 812  ตอบ 2  
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี (21 ก.ค. 2560)    อ่าน 801  ตอบ 0  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (10 ก.ค. 2560)    อ่าน 801  ตอบ 0  
 
 
 
 
นว 0023.3/ว21132  ขอมอบหนังสือ โครงการส่งเสริมกรเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ แนบ1 ]  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
นว0023.5/ว20956  การส่งเงินฝากเงินฝากทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.2/ว 20968  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 78 กลับต้นสังกัด  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.2/ว 20969  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 79 กลับต้นสังกัด  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/ว20930  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.2/ว 20970  แจ้งประชาสัมพันธ์ยกเลิกโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20766  จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการปพร่ระบาดของโรคโควิด 19  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20876 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2563  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.3/ว20879 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2563  [ 23 ก.ย. 2563 ]    
นว 0023.5/ว 19936 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 เพิ่มเติม  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/841 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/844 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/840 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/842 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/847 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/846 แจ้งการโอนเงินอุดหนุดเฉพาะกิจ สำหรับโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 งบกลาง เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นว 0023.4/20750 การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิคสภาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นว 0023.1/ว848  การประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นว 0023.5/843 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
นว 0023.3/ว20786 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2563  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
 
  คุณคิดเห็นอย่างไรกับ เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ไม่ดี
  ปรับปรุง
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ตำบลแม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-887-110 โทรสาร : 056-887-110
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-494-5384
จำนวนผู้เข้าชม 9,066,785 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง X