หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
"ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่เปิน
วัดปางสัก ศาสนสถานศิลปะจากไม้สักอันวิจิตร
นายวีรพันธ์ ทับทิมศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์
นายประครอง คุณประทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5

ผ้าฝ้าย ไหมทอมือ
วัดประดู่งาม-สละสวัสดิ์
     
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ค่ะ
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 7 รายการ [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหินกรวดและทรายกรองน้ำประปา หมู่ที่ 24 [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ 5 ต.บ้า [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองเหมืองสาธารณะลาดหญ้าหวาย หมู่ที่ 12 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต. [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ฆะมัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชนกัน กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาชนกัน ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ต [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว ประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไส้เครื่องกรองน้ำ พร้อมเปลี่ยน [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธาณณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง ประกาศตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางกุหลาบ จันทร์อิ่ม ไปทางเส้น [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
    
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]