หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

ผ้าฝ้าย ไหมทอมือ
วัดประดู่งาม-สละสวัสดิ์
     
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ค่ะ
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 10 รายการ [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 3 รายการ [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 4 รายการ [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย กำหนดจะดำเนินการโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย โครงการ แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงืนอลัสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยางขาว ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านค้าตามโครงการ \" Smart \" โชวห่วย [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางม่วง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการการดำเนินงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ของโครงการอนุร [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งตลอดงาน จำนวน 1 งาน ตามโค [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียร [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชน [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงปี่พาทย์ ตามโครงการจัดกิจกรรมแข่ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวีดีโอตัดสินการแข่งขันเรือและวิทยุสื่อ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
    
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
 
 
 


 
เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 98438  ตอบ 532  
อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ต่างกันอย่างไรและทำอะไร (5 พ.ค. 2562)    อ่าน 21556  ตอบ 23  
ถนนสวยแต่พังไวมาก (25 เม.ย. 2562)    อ่าน 217  ตอบ 0  
พญานาคราชอนันตมหาเศรษฐีศรีสวรรค์ วัดพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (15 เม.ย. 2562)    อ่าน 205  ตอบ 2  
ทอดกฐินวัดลานชัยฯ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 27 ตค 2561 https://www.youtube.com/wa (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 332  ตอบ 2  
ตามหาคน (4 ส.ค. 2561)    อ่าน 467  ตอบ 1  
พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ อกเล็ก (ลั่นทม) กรุศรีสวัสด์ กรุเก่า กาญจนบุรี (13 พ.ค. 2561)    อ่าน 2492  ตอบ 9  
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะมูลฝอย โปรแกรมพัสดุ (28 ธ.ค. 2560)    อ่าน 658  ตอบ 0  
โปรแกรประปา โปรแกรมขยะมูลฝอย โปรแกรมพัสดุ (28 ธ.ค. 2560)    อ่าน 569  ตอบ 0  
สอบถามเกี่ยวกับการสมัครงาน (25 ธ.ค. 2560)    อ่าน 3226  ตอบ 10  
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 672  ตอบ 0  
รถเก็บขยะหายไปไหน (11 ต.ค. 2560)    อ่าน 717  ตอบ 2  
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี (21 ก.ค. 2560)    อ่าน 673  ตอบ 0  
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (10 ก.ค. 2560)    อ่าน 712  ตอบ 0  
โต๊ะจีน คุณภาพ ราคาถูก นครสวรรค์ ฟรีดนตรี คาราโอเกะ อาหารไม่พอเติมได้ (26 พ.ย. 2559)    อ่าน 3885  ตอบ 1  
โครงการสร้างถนนบ้านลาน-แม่กะสี (2 ก.ค. 2559)    อ่าน 760  ตอบ 0  
วัดสิมมาวนาราม ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ขอเชิญสาธุชนผูมีจิตเป็นกุศลร่วมส (29 พ.ค. 2559)    อ่าน 3673  ตอบ 17  
9-10 พ.ค 2558 ขอเชิญเที่ยวงานบุญบั้งไฟล้าน ตะไล หมื่น ที่ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (6 พ.ค. 2559)    อ่าน 2217  ตอบ 26  
ขอลาอุสมบท อังคารที่ 26 พ ค 2558 เวลา 15.00น ผ.ช. ทองเติม แนบทอง นางเต็มดวง บำร (6 พ.ค. 2559)    อ่าน 2049  ตอบ 34  
ที่พักสงฆ์เขารัศมี ม.24 ต.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ บรรยากาศร่มรื่นเย็นใจ พระใหญ่บน (6 พ.ค. 2559)    อ่าน 1406  ตอบ 3  
 
 
   
 
นว 0023.5/ว22123 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว22120 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/22243 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกรฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .25 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว22122 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว222169 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22170 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22178 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น local Personnel Administration รุ่นที่ 7 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22176 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22174 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 5  [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว22077 การประกวดจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/22158 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [ 15 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 22021 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/749 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ [ 11 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/22074 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมุลสวัสดิการสังคม e-payment ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล [ 11 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ 745 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS [ 10 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ว 21922 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายงานก่อสร้าง [ 10 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ 744 นำส่งประกาศ กบข. เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่และแบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว 21997 จัดทำโครงการ แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.1/ว 732 หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินเดือนเพิ่มพิฌศษสำหรับการสู้รบ พ.ส.ร. ฯ [ 9 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.1/ว 731 หลัเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ พ.ส.ร. กรณีพ้นราชการ [ 9 ต.ค. 2562 ]   
 
อบต.สายลำโพง ขอเชิญประชุมปลัดอบต.นครสวรรค์ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 5310  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 1372  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 98438  ตอบ 532
   
 
  คุณคิดเห็นอย่างไรกับ เว็บไซต์ อบต.แม่เปิน
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  ไม่ดี
  ปรับปรุง
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2551
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-887-110 โทรสาร : 056-887-110
จำนวนผู้เข้าชม 12,043,778 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
ปิดหน้าต่าง X